top of page

Algemene Voorwaarden Bewust

Algemene voorwaarden Bewust 

 1. Bewust is samenwerkingsverband tussen Eline Hesse en Tijs Wentink. Tijs Wentink staat met Bewust ingeschreven in het handsregister onder KvK-nummer 68172052. Eline staat Eline Film & Social ingeschreven onder KvK-nummer 68219970.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten ter zake dienstverlening die een opdrachtgever verstrekt aan Bewust. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten van opdrachtgever en van vennootschappen waarmee opdrachtgever als groepsmaatschappij in de zin van art 2:24b BW is verbonden.

 3. Bewust behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van het uitvoeren van de opdracht. De met opdrachtgever gesloten overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.
  Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen spreadsheetmodellen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Bewust, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Bewust. Bewust heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ook in geval van tussentijdse beëindiging blijven de voorgaande bepalingen onverminderd van kracht. Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bewust, niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Bewust, doch eerst na voorafgaande mededeling aan Bewust.

 4. Persoonsgegevens van opdrachtgevers van Bewust worden enkel verwerkt in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht.

 5. Tenzij wettelijke- of beroepsregels aan Bewust een informatieplicht opleggen, is Bewust verplicht tot strikte geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle bescheiden van vertrouwelijke aard die Bewust door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en alsmede de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

 6. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd voor Bewust. Desondanks is Bewust bij hoofde van Tijs Wentink en Eline Hesse als uitvoerders niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Opdrachten aan Bewust worden alleen ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud of uitkomst van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
  Bewust is ten allen tijde gerechtigd om een opdracht te beëindigen.

 1. Het tussen Bewust en opdrachtgever overeengekomen honorarium wordt vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW. Bewust is gerechtigd het honorarium jaarlijks te indexeren. Declaratie vindt plaats in overleg met opdrachtgever. De betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening plaats te vinden, binnen achtentwintig dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is sprake van verzuim en kan aanspraak gemaakt worden op vergoeding van 5% rente voor particulieren en de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten voor ondernemers. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties zullen bij opdrachtgever worden gebracht, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag voor ondernemers, en met een minimum van € 40 voor particulieren.

 2. In de relatie met opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 3. De klant dient de door Bewust opgestelde informatie niet te beschouwen als advies of als vervanging daarvoor. De informatie op deze site of in elke andere uiting is louter informatief en educatief bedoeld en is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk advies bedoeld.

 4. Aan de door Bewust opgestelde informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door Bewust verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar Bewust is niet aansprakelijk voor de juistheid en/ of volledigheid van de gepubliceerde informatie.

 5. Investeren en beleggen brengt risico’s met zich mee. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen gedeelde informatie blijven volledig voor eigen rekening van de klant en nooit voor rekening van Bewust. Bewust aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van door Bewust gepubliceerde of gedeelde informatie.

 6. Iedere klant van Bewust is zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die hij neemt met betrekking tot investeringen en beleggingen. Indien een klant besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of andere financiële georiënteerde producten en/ of diensten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en is het op eigen verantwoording en risico.

bottom of page