top of page

Algemene Voorwaarden cursussen bewust

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor de online en klassikale cursussen van Bewust.

 

Artikel 1 – Definities

Bewust: ieder van zijn vertegenwoordigers, gezamenlijk of individueel, bij hoofde van Eline Hesse en/of Tijs Wentink


Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door de Bewust bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een cursus waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en Bewust.

Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een cursus.

Aanvangsdatum: De datum waarop de cursus gestart is.

Cursusduur: Is de duur van de cursus zoals vermeld op de website.

Datum einde cursus: Datum waarop de laatste cursus heeft plaatsgevonden.

Cursus informatie: Informatie over de curus zoals gepubliceerd op www.bewustekeuzes.com.

Klant: Particulier of bedrijf die bij Bewust een of meerdere cursussen afneemt.

Deelnemer: natuurlijk persoon die aan een cursus van Bewust deelneemt.

Cursusmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een cursus.

Cursus: een door Bewust verzorgde training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden

 

Artikel 2 – Aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de cursus en/of van het cursusmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de cursus.
2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. wanneer de cursus start;
b. het inschrijfgeld;
c. waar de cursus plaatsvindt (locatie of online);
3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en Bewust nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Bewust. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Bewust met de Klant sluit.
4. Bewust neemt een inspanningsverplichting op zich, maar geeft geen enkele garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 3 - Overeenkomst
1. Door in te schrijven voor de cursus gaat de Klant met Bewust een overeenkomst aan voor de cursusduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
2. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant de Bewust heeft bereikt en Bewust de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.
3. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan Bewust voor de duur van de gehele cursus en verwacht Bewust van de Klant dat deze met volle inzet aan de cursus deelneemt. Op deze wijze kan Bewust voor een goede planning zorgen. Daar staat tegenover dat Bewust een hoogwaardige cursus biedt. Bewust zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de cursus met goed gevolg te laten afronden.

 

Artikel 4 – Prijs

1. De kosten van de cursus, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de cursusinformatie.
2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit Bewust een specifiek voorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerktraject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de cursusinformatie op de website.
3. Alle door Bewust genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 5 - Betaling

1. Bewust is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de cursus te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
2. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Bewust stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Bewust bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.
4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Bewust voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden
3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Bewust heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder cursusmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Bewust betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden cursusmateriaal.
4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Bewust de retourzending niet en is de klant verplicht de cursus af te nemen dan wel een door Bewust te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 7 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Bewust gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de cursus te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
2. De gevolgen van het onderbreken van de cursus als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere: De toegang tot de cursus wordt ontzegd, cursusmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de begeleiding van de trainer wordt stopgezet.
3. Bij beëindiging van de cursus als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Bewust geen verplichtingen meer richting de Klant.
b. Als beëindiging van de cursus als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 8 van toepassing.
c. De beëindigde cursus kan niet worden hervat. Een Klant die de cursus wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en Bewust is beëindigd.

Artikel 8 – Annulering voor aanvang cursus

1. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 6) kan de Klant de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
a. Tot twee maanden voor aanvang is annulering kosteloos.
b. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de cursus is 25% van het totale inschrijfgeld verschuldigd.
c. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 50% van het totale inschrijfgeld verschuldigd.
d. Binnen 14 dagen voor de start van de cursus is 100% van het totale inschrijfgeld verschuldigd.
2. In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de Klant het recht om kosteloos een andere Deelnemer aan de cursus te laten deelnemen. Na aanvang van de cursus is dit niet meer mogelijk.
3. Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:
a. Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.
b. Eventueel door de klant ontvangen cursusmateriaal dient geheel geretourneerd te worden.
c. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.

Artikel 9 – Uitvoering van de cursus

1. Bewust heeft het recht de indeling van de cursus voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan Bewust om planning technische redenen afwijken van de in de cursusinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan Bewust het aantal cursusdagen reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.
2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Bewust zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.

3. Bij inschrijving dient de Klant, voor zover van toepassing op de geplande cursus en het aanbod daarin voorziet, een locatiekeuze aan te geven. Bewust spant zich in de cursusdagen op die locatie te organiseren.

4. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet LBIV er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Bewust haar Deelnemers hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De cursusdag(en) zal/zullen dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of cursus geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van inschrijfgeld en geeft geen recht op het inhalen van de cursus, ook niet wanneer door overmacht Bewust hier enig voordeel van ondervindt.

5. Cursusdagen staan voor de hele cursus vast ingepland. Cursusdagen missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere Cursusdagen opnieuw te volgen. Het is aan Bewust om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

6. Voor het volgen van de online cursusdelen is een apparaat met internetverbinding nodig. Bewust is niet aansprakelijk voor schade of gemiste trainingsonderdelen doordat de juiste apparatuur of internetverbinding niet beschikbaar is om welke reden dan ook.


Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op door Bewust geproduceerd cursusmateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Bewust.

 

2. Gebruik van cursusmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Bewust is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde inschrijfgeld.

2. Bewust behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de cursus.

3. Bewust is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via Bewust bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.

4. Al het Bewust cursusmateriaal, dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de cursus, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Bewust ontwikkeld en/of samengesteld. Bewust is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het cursusmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de cursus, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bewust.
5. In de cursus deelt Bewust kennis over de in het aanbod van de cursus genoemde onderwerpen. Deze kennis is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. Wat voor de Klant en diens financiële situatie passend is, zal de Klant zelf moeten beoordelen. Lukt dat niet, dan dient hulp van een professioneel adviseur ingeschakeld te worden. Bewust is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door beslissingen die al dan niet op basis van de cursus zijn genomen.
5. De Klant heeft de keuze om de opgedane kennis tijdens de online training wel of niet toe te passen. Bewust is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuzes of hoe de Klant de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor de Klant.

 

Artikel 12 - Persoonsgegevens en AVG

Bewust verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van klanten. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt Bewust conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van Bewust.

 

Artikel 13 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Bewust worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Bewust.

 

Laatst bijgewerkt op 30 november 2020.

bottom of page